Standard Process

ขั้นตอนการสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษามาตรฐานและขอบข่ายการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สำหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ในการสมัครเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ก่อนทำการสมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ทาง มกท. แนะนำให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียด มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ให้เข้าใจก่อน และทำการประเมินว่า สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆ ได้หรือไม่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสาคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยมกท.จะใช้มาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินรับรองฟาร์มและการประกอบการของท่าน ดังนั้น ก่อนที่จะทำการสมัคร ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อกำหนดในการผลิตแบบอินทรีย์ที่ขอการรับรองอย่างละเอียดและถี่ถ้วนเสียก่อน
จากนั้นสามารถ เลือกขอบข่ายที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้ตรงกับความต้องการ ตามลักษณะการผลิตและการประกอบการของท่าน
 
ขั้นตอนที่ 2 การกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามขอบข่าย
เมื่อเลือกขอบข่ายที่ต้องการสมัครได้แล้ว ผู้สมัครสามารถขอรับชุดใบสมัครได้ทางอีเมล info@actorganic-cert.or.th หรือ กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ทาง มกท.จะส่งไฟล์ชุดใบสมัครให้ทางที่อยู่อีเมล เมื่อได้รับชุดใบสมัครแล้ว ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในชุดเอกสารการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย ใบสมัครและข้อตกลงการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มกท. และ แผนการผลิตตามขอบข่ายที่ขอการรับรอง รวมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 
 
การกรอกเอกสารเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้ประเมินค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองได้ชัดเจน และจะมีประโยชน์ต่อตัวท่านเองในระยะยาว  ท่านจึงควรมีเวลาเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อน เพื่อให้ได ้ข้อมูลที่ถูกต้อง ใกล้เคียงความจริงที่สุด ก่อนยื่นใบสมัคร ควรตรวจทานความครบถ้วนและเรียบร้อยของเอกสารทุกฉบับก่อน เพื่อมิให้การตรวจรับรองล่าช้าไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงนามในเอกสารใบสมัครและข้อตกลง มิฉะนั้นทางสำนักงาน มกท. จะไม่สามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้  ในการยื่นใบสมัครอาจส่งเอกสารทางอีเมลหรือส่งต้นฉบับตัวจริงทางไปรษณีย์ให้กับ มกท. ก็ได ้
ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือทั่วไปสำหรับผู้ขอรับรอง 
 
ขั้นตอนที่ 3 การยื่นสมัครและชำระค่าตรวจแบบใบสมัครเบื้องต้น

เมื่อผู้สมัครกรอกชุดใบสมัครครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องลงนามในสัญญาข้อตกลง จากนั้นทำการชำระค่าตรวจแบบใบสมัครเบื้องต้น ชุดละ 1,070 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

*ธนาคารกรุงไทย  สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ชื่อบัญชี บจ. เอซีที ออร์แกนิค เลขที่บัญชี 985-5-23872-9

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ชื่อบัญชี บจ. เอซีที ออร์แกนิค เลขที่บัญชี 388-238729-4

จากนั้น ส่งไฟลฺ์ข้อมูลใบสมัครทั้งหมดและหลักฐานการชำระเงิน มาที่ info@actorganic-cert.or.th  มกท. จะเริ่มตรวจแบบใบสมัครเมื่อ ผปก. ส่งใบสมัครพร้อม ใบนำฝากค่าตรวจแบบแล้วเท่านั้น

 

ขั้นตอนที่ 4 การชำระค่าธรรมเนียมการขอรับรอง และการนัดตรวจประจำปีครั้งแรก

เมื่อฝ่ายรับสมัครตรวจแบบใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออก เอกสารใบแจ้งค่าธรรมเนียมการสมัครขอรับรอง โดยประเมินค่าใช้จ่ายตามขอบข่ายมาตรฐาน ประเภทการขอรับรอง และรายละเอียดการประกอบการของผู้สมัคร ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องชําระค่ําธรรมเนียมแล้วส่งหลักฐานการโอนทางที่อยู่อีเมลของ มกท.

หลังจากการชําระค่ําธรรมเนียมผู้ขอรับรองจะได้รับการติดต่อจํากฝ่ํายตรวจ มกท. เพื่อนัดหมายการตรวจ ณ สถานที่ผลิต/ที่ประกอบการ ในกรณีสมัครขอรับรองแบบกลุ่มผู้ผลิตจะได้รับกํารติดต่อจากมกท. เพื่อไปตรวจประเมินระบบควบคุมภายในก่อนการตรวจประจำปีครั้งแรก

 

ขั้นตอนที่ 5 การพิจารณาและรับทราบรายงานการตรวจและการแก้ไขข้อบกพร่อง

หลังการตรวจผู้ขอรับรองจะได้สําเนํารายงานการตรวจ  หากมีข้อบกพร่อง ผู้ตรวจจะแจ้งให้ทราบ และผู้ขอรับรองต้องเสนอมาตรการแก้ไข หรือดำเนินการแก้ไขในทันที พร้อมกับแจ้งการแก้ไขหรือมาตรการแก้ไขนั้น ให้ มกท.ก่อนที่ มกท. จะส่งให้ฝ่ํายรับรองมาตรฐานพิจารณา

 

ขั้นตอนที่ 6 การรับรองและออกใบรับรองมาตรฐาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรองของ มกท. จะพิจารณารับรองจากรายงานการตรวจ และการแก้ไขข้อบกพร่อง  และแจ้งผลการรับรองให้ผู้ขอรับรองทราบ  เพื่อลงลายมือชื่อในใบตอบรับส่งกลับไปให้มกท.เก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นหากผู้ขอรับรองไม่มีข้อบกพร่องสำคัญหรือแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญเรียบร้อยแล้ว ทาง มกท.จัดออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ขอรับรอง  ส่วนผู้ขอรับรองที่ได้รับการรับรองแล้วต้องการใช้ตราบนฉลากผลิตภัณฑ์ ต้องร่างแบบฉลากและการใช้ตรา ส่งให้ มกท. ตรวจและพิจารณาอนุมัติก่อนทําสัญญาการใช้ตรา